1. Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamala­rına ilk olarak nerede başlanmalıdır?
A) Hastanede
B) Olay yerinde
C) Ambulans içinde
D) Sağlık merkezinde
2. Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?
A) Sinir sistemi
B) Sindirim sistemi
C) Boşaltım sistemi
D) Solunum sistemi
3. Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıy­la hissedilmesine ne denir?
A) Nabız
B) Solunum
C) Vücut ısısı
D) Kan şekeri
4. Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sağlık personeli niteliğinin kazanılması
B) Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi
C) Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
D) Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi
5. Aşağıdakilerden hangisi solunum durması­nın nedenlerinden biri değildir?
A) Suda boğulma
B) Birinci derece yanıklar
C) Zehirli gazların solunması
D) Solunum yolunun tıkanması
6. Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan do­laşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?
A) Kalp masajı
B) Atelle tespit
C) Köprü tekniği
D) Rentek manevrası
7. Uzun süreli kanamalardaki turnike uygu­lamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?
A) 1-2 dakika
B) 5-10 dakika
C) 15-20 dakika
D) 30-40 dakika
8. Aşağıdakilerden hangisi açık yara­larda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Yaraya merhem sürmek
B) Yaraya pamuk koyarak sarmak
C) Kanama varsa şoka karşı önlem almak
D) Yaralı bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
9. Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gerek­siz hareketler sonucu omurilik zedelenme­sine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?
A) Felç
B) Saç dökülmesi
C) Bulantı ve kusma
D) Bedensel aktivitede artma
10. Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakiler­den hangisidir?
A) Üşümeyi engellemek
B) Kırık bölgesini her yöne hareket ettirebilmek
C) Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek
D) Kırık kemik uçlarının dokulara zarar verme­sini engellemek
11. Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeyleri­nin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?
A) Kırık
B) Çıkık
C) İncinme
D) Burkulma
12. Burkulmalar nerelerde meydana gelir?
A) Sadece kol eklemlerinde
B) Sadece bacak eklemlerinde
C) Hareketli eklem bölgelerinde
D) Hareketsiz eklem bölgelerinde
13. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?
A) Sara
B) Koma
C) Bayılma
D) Halsizlik
14. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A) Başkalarının hakkını istismar etmemek
B) Dar yoldan gelen araçlarla inatlaşmak
C) Kızgın biçimde kornaya basmak
D) Kendi kendine kurallar koymak
15. Alkol belirli durumlara tepki verme, ka­rar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır. Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda al­kolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sis­tem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?
A) Sindirim sistemi
B) Dolaşım sistemi
C) Solunum sistemi
D) Merkezi sinir sistemi
16. Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?
A) Şoför
B) Sürücü
C) İşleten
D) Araç sahibi
17. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağı­dakilerden hangisini bildirir?
A) Yolda bakım çalışması olduğunu
B) İleride hemzemin geçit bulunduğunu
C) Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
D) Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
18. Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?
A) Trafiği düzenlemek
B) Araçların muayenesini yapmak
C) Trafik levhalarının yerlerini belirlemek
D) Sağlık Bakanlığına ait hizmetleri yürütmek
19. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Banketten gitmeli
B) Takip mesafesini artırmalı
C) Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
D) Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli
20. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdaki­lerden hangisini bildirir?
A) Yolun daralmakta olduğunu
B) 200 m ileride köprü olduğunu
C) 200 m ileride kavşak olduğunu
D) 200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu
21. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Yolun tek yönlü olduğunu
B) Yolun iki taraftan daraldığını
C) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
D) Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
22. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
A)
B)
C)
D)
23. Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
A) Özürlü sürücü yolu
B) Özürlü taşıtı giremez
C) Özürlü sürücüler çıkabilir
D) Özürlü sürücüler için park yeri
24. Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?
A) En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sür­melerine izin verilir.
B) Bu kişilerin kara yolunda araç sürmesi yasaktır.
C) Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır.
D) Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildi­ğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar.
25. I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri
II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları
III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri

Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III
26. Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
27. Aksine bir durum yoksa saatte 90 kilometre hızla seyreden şekildeki 1 numaralı aracın, önündeki araçla arasında en az kaç metre takip mesafesi olmalıdır?
A) 25
B) 35
C) 45
D) 55
28. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir?
A) Kamyon
B) Otobüs
C) Otomobil
D) Motosiklet
29. Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden han­gileri söylenebilir?

I- Geçiş kurallarına uyduğu
II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı
III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşma­dan sağ şeride geçtiği

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
30. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A) 2- 1 -3
B) 2- 3- 1
C) 3- 1- 2
D) 3- 2 -1
31. Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) Hızı fazla olan az olana
B) Şeridi daralmış olan diğerine
C) Lastik tekerlekli traktör, kamyonete
D) Kamyonet, Lastik tekerlekli traktöre
32. Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşa­ğıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A) Yavaşlaması
B) Vites küçültmesi
C) Uygun hızla seyretmesi
D) Yolcu indirip bindirmesi
33. Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?
A) Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi
B) Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
C) Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüz­meli farların yakılması
D) Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması
34. Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi katılma (hızlanma) şerididir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
35. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
A) Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması
B) Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
C) Sürücülerin dikkatinin artırılması
D) Kazaların önlenmesi
36. Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangisini yap­makla yükümlüdür?
A) Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşu­na bildirmek
B) Kazaya karışan araçların yerini değiştirmek
C) Kaza yerindeki iz ve delilleri yok etmek
D) Olay yerinden uzaklaşmak
37. Denetim ve kontroller sırasında, araç mua­yene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakiler­den hangisi uygulanır?
A) Sadece para cezası verilir.
B) Araçları trafikten men edilir.
C) Muayene yaptırmaları için 30 günlük süre verilir.
D) 3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.
38. I- Çekme halatı
II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri

Yukarıdaki malzeme ve takımlardan han­gilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
A) I ve II
B) I, II ve III
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV
39. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?
A) Sürücü belgesi
B) Araç imalat belgesi
C) Parça garanti belgesi
D) Kasko sigorta poliçes
40. Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A) Batı
B) Doğu
C) Kuzey
D) Güney
41. Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağı­daki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
B) Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.
C) Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
D) Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.
42. Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?
A) Dizel motor
B) Marş motoru
C) Benzinli motor
D) Buhar makinesi
43. Aşağıdakilerden hangisinin motor çalış­ma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
A) Ani olarak gaz verilmesi
B) Yan aynaların kontrol edilmesi
C) Sol sinyal lambalarının yakılması
D) Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi
44. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulu­nan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
A) Şarj sisteminin çalışmadığını
B) Yağ basıncının çok düştüğünü
C) Lastikte basınç kaybı olduğunu
D) Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldi
45. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?
A) Depodaki yakıtın bitmesi
B) Supap ayarının bozulması
C) Hava filtresinin kirli olması
D) Yakıt pompasının ayarsız olması
46. Birbiri üzerinde hareket eden motor parça­larının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakiler­den hangisidir?
A) Şarj sistemi
B) Yağlama sistemi
C) Marş sistemi
D) Ateşleme sistemi
47. Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yük­lenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır?
A) Buji
B) Ampul
C) Sigorta
D) Enjektör
48. Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aracın motorunu çalıştırabilmek
B) Aracın hareket etmesini engellemek
C) Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek
D) Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak
49. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.
B) Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
C) Önemsenmez, devam edilir.
D) Yakıt seviyesi kontrol edilir.
50. Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasar­rufu sağlar?
A) Düşük kaliteli yakıt kullanmak
B) Devamlı düşük vites ile gitmek
C) Devamlı büyük vites ile gitmek
D) Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak