1. Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bu­lunması hâlinde, trafik düzeni ve güvenliği olumsuz etkilenir?
A) Saygı
B) Uyum
C) Bencillik
D) Hoşgörü
2. Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılı­ğında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuz­dan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?
A) Çekici
B) Otobüs
C) Otomobil
D) Kamyonet
3. Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması, yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
A) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
B) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
C) Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
D) Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık
4. Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması, o yönde akan "trafiğin yavaşlaması" talimatını içerir?
A)
B)
C)
D)
5. Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A) Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
B) Görülmelerini engelleyecek şekilde araçla­rın park edilmesi
C) Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildiri­lerek giderilmesi
D) Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi
6. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Yolda gizli buzlanma olabileceğini
B) Kaza sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını
C) Düşük banketli yol kesimine yaklaşıldığını
D) Yolda yapım, bakım veya onarım çalışması olduğunu
7. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Hızını artırması
B) Hızını azaltması
C) Duraklama yapmaması
D) Takip mesafesini artırması
8. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kont­rolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
A)
B)
C)
D)
9. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Bisiklet girişinin yasak olduğunu
B) Motosiklet girişinin yasak olduğunu
C) Sadece motosikletlilerin girebileceğini
D) Motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu
10. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?
A)
B)
C)
D)
11. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası gru­buna girer?
A) Virajı alamayan aracın devrilmesi
B) Kara yolunda park etmiş olan aracın yanması
C) Kara yolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması
D) Duran otomobil üzerine inşaat hâlindeki binadan tuğla düşmesi
12. Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı ara­cın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?
A)
B)
C)
D)
13. I- Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi
II- Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
III- Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yer­de oturtulması
IV- Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması zorunludur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV
14. Kara yollarında, taşıtların yan yana git­me sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
A) Yol çizgileri
B) Işıklı işaret cihazları
C) Trafik polisinin sayısı
D) Kara yolundaki taşıt sayısı
15. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması yasaktır?
A) 1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi
B) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulun­duğu şeride geçmesi
C) 3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi
D) 4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulun­duğu şeride geçmesi
16. Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı ge­çilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A) Hızını artırması
B) Kesik çizgi tarafına yaklaşması
C) Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması
D) Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması
17. Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A) Hızını azaltması
B) Sabit hızla seyretmesi
C) Durup, kavşağı kontrol etmesi
D) Tali yoldan gelen araçlara yol vermesi
18. Aksine bir durum yoksa, şekildeki moto­siklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyre­derken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A) 40
B) 30
C) 20
D) 10
19. Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Geçiş hakkı kurallarına uyması
B) Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi
C) Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
D) Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
20. Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangi­sini almak için başvuru yapabilir?
A) B
B) C
C) D
D) E
21. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A) 2-1-3
B) 2-3-1
C) 3-1-2
D) 3-2-1
22. Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
23. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Geçme yaparken sinyal verilmesi
B) Yaya yolunda sürülmesi
C) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
24. Aşağıdaki durumların hangisinde araç tra­fikten men edilir?
A) Kasko sigortası yoksa
B) Araç sahibi tarafından kullanılmıyorsa
C) Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa
D) Sürücünün, sürücü belgesi yanında yoksa
25. Araç kornalarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Korkutmadan uyarması
B) Ses tonunun sabit olması
C) Uyarı amacı dışında kullanılması
D) Rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması
26. Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Hafif hapis cezası
B) Sadece ceza puanı
C) Trafikten men cezası
D) Para cezası ve ceza puanı
27. Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygı­sız araç sürmeye örnek değildir?
A) Yayalara su sıçratılması
B) Hız kurallarına uyulması
C) Diğer sürücülerin korkutulması
D) Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması