1.  
  • I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
  • II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
  • III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak
Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
2. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
B) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
C) Kendi kendine kurallar koymak
D) Kendini üstün görmek
3. Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
A) Servis istasyonu
B) Araç tartı istasyonu
C) Akaryakıt istasyonu
D) Muayene istasyonu
4. Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?
A)
B)
C)
D)
5. “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.” Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?
A)
B)
C)
D)
6. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Yolu kontrol etmesi
B) Aracının hızını azaltması
C) Öndeki aracı geçmesi
D) Geçiş hakkını yayalara vermesi
7. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?
A)
B)
C)
D)
8. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Dönel kavşak yaklaşımını
B) İleri ve sola mecburi yönü
C) Sağa ve sola mecburi yönü
D) Ada etrafında dönüleceğini
9. Konvoy halinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
A) Araç uzunluğunun üç katı kadar
B) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
C) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
D) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
10. Şekildeki bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?
A) 30
B) 50
C) 70
D) 90
11.  
  • I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
  • II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
  • III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken
Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
A) Yalnız I
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
12. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
B) Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
C) Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
D) Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
13. Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A) 1 - 3 - 2
B) 1 - 2 - 3
C) 2 - 3 - 1
D) 3 - 2 - 1
14.  
  • Motor durdurulur.
  • Araç el freni ile tespit edilir.
  • Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.
Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?
A) Durma
B) Geri gitme
C) Park etme
D) U dönüşü yapma
15. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde ................. yakılması mecburidir.   Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) park ışıklarının
B) sis ışıklarının
C) uzağı gösteren ışıkların
D) yakını gösteren ışıkların
16. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A) Kış lastiği
B) Polen filtresi
C) Yaz lastiği
D) Cam suyu antifrizi
17. Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?
A) Geri gitmek
B) Geriye dönmek
C) Hızına uygun şeritte gitmek
D) Zorunluluk dışında park etmek
18. “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”   Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?
A) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
B) Ölümlü kazalarda asli kusurlu olmak
C) Kanunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak
D) Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek
19. Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?
A) Aracın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması
B) Aracın yaralanmalı kazaya karışması
C) Teknik değişiklik yaptırılması
D) Hurdaya ayrılması
20. Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?
A) Üçgen reflektör
B) Yangın söndürme cihazı
C) İlk yardım çantası
D) Sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası
21. Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?
A) Fren mesafesinin artması
B) Güvenli sürüşün sağlanması
C) Aracın kontrol edilebilirliğinin artması
D) Engelle karşılaşıldığında, doğru noktada durulması
22. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?
A) Araç bakım kartı
B) Sürücü belgesi
C) Araç tescil belgesi
D) Nüfus hüviyet cüzdanı
23. Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
A) Görüntü kirliliğini
B) Hava kirliliğini
C) Su kirliliğini
D) Gürültü kirliliğini